اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

موسسـه خیریـه بـاب النجـات حضـرت علـی اصغـر(ع) در تاریـخ 05/05/1393 بــا اخــذ مجــوز رســمی بــه شــماره ثبــت 35436 و شناســه ملــی 14004729843 شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت و از اهـداف ایـن موسسـه گسـترش تعالیـم فرهنگـی و اسـامی در راسـتای رهایـی محرومیـن و نیازمنـدان جامعـه از فقـر و همچنیـن پیشــگیری از تعارضــات اجتماعــی و کمــک بــه کــودکان محــروم از تحصیــل و بهــره منــدی از آمــوزش و ایجــاد تــوازن مــی باشــد و تاکنــون عــده ای از خانــواده هــای بــی سرپرســت و محــروم را شناسـایی کـرده و تحـت پوشـش گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر تعــدادی از ایــن خانــوار در مجموعــه مشــغول بــه کار شــده انــد. ایــن موسســه بــه مــدد الهــی در راســتای اجــرای اهــداف تعییــن شـده اقـدام بـه پخـش صنـدوق هـای صدقـه نمـوده و عـاوه بـر آن در راسـتای ایجـاد شـغل بـرای خانـواده هـای تحـت پوشـش و ایجـاد منبـع درآمـد بـرای آنهـا، اقـدام بـه فعالیـت هـای اقتصادی مـی نمایـد. لـذا در راسـتای رسـیدن بـه ایـن اهـداف، بـا اسـتفاده از منابــع ایجــاد شــده از طریــق خیریــن در جهــت پیشــرفت روز افـزون جهـت یـاری مددجویـان گام بـر مـی دارد. امیــد اســت کــه بــا ایــن گونــه فعالیــت هــا، گامــی در راســتای کمــک بــه محرومیــن و مســتضعفین برداشــته شــود.

موسسـه خیریـه بـاب النجـات حضـرت علـی اصغـر(ع) در تاریـخ 05/05/1393 بــا اخــذ مجــوز رســمی بــه شــماره ثبــت 35436 و شناســه ملــی 14004729843 شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت و از اهـداف ایـن موسسـه گسـترش تعالیـم فرهنگـی و اسـامی در راسـتای رهایـی محرومیـن و نیازمنـدان جامعـه از فقـر و همچنیـن پیشــگیری از تعارضــات اجتماعــی و کمــک بــه کــودکان محــروم از تحصیــل و بهــره منــدی از آمــوزش و ایجــاد تــوازن مــی باشــد و تاکنــون عــده ای از خانــواده هــای بــی سرپرســت و محــروم را شناسـایی کـرده و تحـت پوشـش گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر تعــدادی از ایــن خانــوار در مجموعــه مشــغول بــه کار شــده انــد. ایــن موسســه بــه مــدد الهــی در راســتای اجــرای اهــداف تعییــن شـده اقـدام بـه پخـش صنـدوق هـای صدقـه نمـوده و عـاوه بـر آن در راسـتای ایجـاد شـغل بـرای خانـواده هـای تحـت پوشـش و ایجـاد منبـع درآمـد بـرای آنهـا، اقـدام بـه فعالیـت هـای اقتصادی مـی نمایـد. لـذا در راسـتای رسـیدن بـه ایـن اهـداف، بـا اسـتفاده از منابــع ایجــاد شــده از طریــق خیریــن در جهــت پیشــرفت روز افـزون جهـت یـاری مددجویـان گام بـر مـی دارد. امیــد اســت کــه بــا ایــن گونــه فعالیــت هــا، گامــی در راســتای کمــک بــه محرومیــن و مســتضعفین برداشــته شــود.

 با هدف حمایت و توانمندسازی خانواده های بی سرپرست وبدسرپرست به نفع ایتام و نیازمندان،به منظور جلوگیری از اسراف و صرفه جویی از هزینه های غیرضروری شما عزیزان با تهیه و ارسال تاج گلهای جاویدان”گل مصنوعی” برای ابراز همدردی در مراسم های ترحیم،سوگواری،حج، تبریک جشنها و سمینارها و… آماده گردیده است.

خیریه حضرت علی اصغر (ع)

حامی کودکان ایتام محروم از تحصیل در نابرابری بهره مندی از آموزش. حامی زنان سرپرست خانوار ، نیازمندان بی بضاعت. حمایت اجتماعی و درمانی از بیماران مبتلا به سرطان و معلول جسمی – ذهنی

خیریه حضرت علی اصغر (ع)

حامی کودکان ایتام محروم از تحصیل در نابرابری بهره مندی از آموزش. حامی زنان سرپرست خانوار ، نیازمندان بی بضاعت. حمایت اجتماعی و درمانی از بیماران مبتلا به سرطان و معلول جسمی – ذهنی

اهداف کلیات خیریه

1- تامین نیازهای اساسی و رفع تنگنا ها و مشکلات مختلف ایتام و خانواده آنها برای برخورداری از یک زندگی قابل قبول و رشد توانمندی ها و استعدادهای آنان تا حصول خودکفایی و استقلال با بهره گیری از این امکانات.
2- بهره گیری از امکانات بالقوه و بالفعل مردمی موسسات و نهادهای خیریه از طریق جلب مشارکت آنها و نیز انجام فعالیت های مختلف آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت ، حمایتی ، و اعطای وام قرض الحسنه به ایتام تحت پوشش در چارچوب قوانین و مقررات.

حوزه های فعالیت خیریه

حوزه های فعالیت خیریه حوزه فعالیت اقتصادی حوزه های اجتماعی حوزه فعالیتهای بهداشتی درمانی حوزه فعالیتهای اشتغال زایی

حوزه های فعالیت خیریه

حوزه های فعالیت خیریه حوزه فعالیت اقتصادی حوزه های اجتماعی حوزه فعالیتهای بهداشتی درمانی حوزه فعالیتهای اشتغال زایی

چگونه بدانیم کدام خیریه معتبر است ؟

به حساب هایی که در تماس های  تلفنی که از سوی موسسات خیریه گرفته می شود اگر ناشناس است ، به هیچ عنوان واریزی صورت نگیرد. از طریق پیامک هایی که حاوی لینک پرداخت هستند ، اگر لینک رسمی نیست پرداختی انجام ندهید. بررسی نمادهای رسمی معتبر مانند نماد اعتماد الکترونیک ، کسب کار مجازی و .. می تواند کمک کننده باشد.

آیا موسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع) قابل اعتماد است ؟

بله ، موسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع) در سال 1393 به شماره ی ثبت 35436 تاسیس شده است. و دارای سابقه درخشان در زمینه ی حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، حمایت از محصلین و دانشجویان ایتام ، حمایت از زنان مطلقه و ترک شده توسط همسر ، حمایت از افراد معلول و از کار افتاده ، حمایت از بیمارانی که توانایی مالی کافی برای درمان ندارند ، کمک به خانواده های کم توان جهت خرید جهیزیه می‌باشد.

آیا کمک های خیرین مستقیم به دست نیازمندان میرسد؟

بله، تمامی کمک های خیرخواهانه شما عزیزان بصورت مستقیم و بی واسطه به دست نیازمندان واقعی در مناطق محروم و کم برخوردار می‌رسد.

چگونه مطمئن باشیم که کمک های ما تماما صرف کمک به ایتام نیازها می شود؟

کلیه فعالیت ها، درآمد ها، هزینه کردها، بودجه بندی موسسه بطور منظم توسط دستگاههای نظارتی رسد میشود و کاملا شفاف می‌باشد، از طرفی مستندات کمک های موسسه بصورت شفاف برای همه قابل دسترس قرار گرفته است.

آیا امکان پرداخت آنلاین کمک های مردمی وجود دارد ؟

بله، در قسمت انتهایی سایت شما می‌توانید به صورت آنلاین کمکهای خیرانه خود را به محرومان انجام دهید.

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟