خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

اعضای هیئت مدیره

آقای ولی اله یعقوبی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای علیرضا ایمانخانی نایب رئیس
خانم آرزو بداغی قائم مقام و خزانه دار
آقای سید مجتبی موسوی عضو هیئت مدیره
آقای سید ناصر موسوی عضو هیئت مدیره