خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

🤲خُرم آن لقمه که مَردم بِسپارند به یاد🤲

⚘در روز بخشش و در بهترین روز خدا همه شاد شدیم⚘
۱۶تیرماه ۱۴۰۲
نذورات شما رو به دستشان رساندیم…
در ضیافت غدیر توانستیم با همت شما سروران گرانقدر ۱۱۰ بسته ارزاق به دست ایتام نیازمند تحت پوشش برسانیم…